Blog

GIS

Geoinformacioni sistemi

Geografski informacioni sistem (GIS) je sistem za upravljanje prostornim podacima i njima pridruženim osobinama. Tehnologija geografskog informacionog sistema se koristi za pisanje interaktivnih upita, analiziranje prostornih informacija, menjanje podatka na kartama i prikaz rezultata svih ovih operacija. GIS su specijalizovani sistemi koji prate ne samo pojave, aktivnosti, događaje već i gde se te pojave, aktivnosti i događaji nalaze. Na taj način geografska lokacija postaje bitan atribut aktivnosti, rukovođenja, strategija, planova i odluka.